НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда / Нормативни документи

Нормативни документи

Приемане на статут на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“

02.11.2012

ГЛАВА ПЪРВА ЦЕЛИ Чл. 1. Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България”, наричана по-долу Наградата, има за цел да  подпомага, популяризира и стимулира развитието на българската художествена словесност и култура, в ...

Критерии за финансово подпомагане на проекти, свързани с изпълнение на целите на Фонда

10.01.2012

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Тези критерии уреждат реда и условията, които се прилагат за финансово подпомагане на проекти, свързани с изпълнение на целите на НДФ „13 века България”. 2. Критериите се прилагат само за проекти, извън темите на сесиите, които НДФ „13 века ...

Ред за осъществяване на издателската политика на Фонда

02.10.2009

1. Издателският съвет към НДФ "13 века България" е постоянен помощен орган на Фонда, създаден с решение на Управителния съвет, съгласно чл. 5, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Фонда (ПМС № 303/20.12.1994 г.), и утвърден, съгласно Закона за Националния дарителски ...

Правила за работата на Издателския съвет към НДФ "13 века България"

02.10.2009

1. Издателският съвет към НДФ "13 века България" е постоянен помощен орган на Фонда, създаден с решение на Управителния съвет, съгласно чл. 5, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на НДФ "13 века България" (ПМС № 303/20.12.1994 г), и утвърден, съгласно Закона за ...

Правила за организацията и дейността на Националния дарителски фонд ''13 века България''

04.08.2008

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тези правила уреждат организацията, дейността и функциите на управлението и администрацията на НДФ "13 века България", съгласно Закона за Националния дарителски фонд “13 века България. Чл.2. НДФ “13 века България” е ...

Правила за Дарителската дейност в Националния дарителски фонд “13 века България“

04.08.2008

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. /1/ Тези правила уреждат реда за набиране, регистриране, управление, разпореждане и разходване на паричните средства, движимите и недвижимите имущества дарени или завещани на Националния дарителски фонд (НДФ) „13 века ...

Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" (ЗНДФ)

04.08.2008

ЗАКОН за Националния дарителски фонд "13 века България" Обн., ДВ, бр. 12 от 9.02.2001 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 97 от ...

Процедура за провеждане на сесии за финансово подпомагане

06.10.2004

Тази процедура урежда реда и условията за провеждане на сесии за финансово подпомагане на Проекти, съгласно чл. 2 от Закона за Национален дарителски фонд “13 века България”. 2. Източници на средствата за финансово обезпечаване на проектите от страна на Фонда са: ...