НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Събития / Изложби / Отворена покана за изложбата "ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ" част 3

Отворена покана за изложбата "ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ" част 3

03.04.2014

„Толкова близо, толкова далече” е нова творческа концепция, стартирала реализирането си през 2012 г. като мащабна обща изложба на съвременни бълграски творци от чужбина в Националния дворец на културата и превърнала се в значимо културно събитие за София отново през 2013 г. Инициативата е на екип към Национален дарителски фонд „13 века България“, в който се включват изкуствоведи, куратори, художници, експерти и координатори. Целта на изложбата  е да се показва изкуството на млади български художници от чужбина, да се предлага възможност за творческа платформа, събираща ги веднъж в годината в София, да се превръща в регулярно културно събитие, което оставя следи и възможности за генериране на нови идеи.
Национален дарителски фонд „13 века България” и екипът на изложбата имат удоволствие да обявят отворената покана за кандидатстване в третото издание на изложбата „Толкова близо, толкова далече”, която се планува да се реализира през септември 2014 г.

Условия за кандидатстване:

• Конкурсът е отворен за творци от български произход или родени в България, които към момента на кандидатстване са с постоянно или временно местожителство извън границите на България;
• Авторите могат да участват с до 5 творби  във всички медии на съвременното изкуство: живопис, скулптора, графика, фотография, колаж, видео арт, инсталации и др.;
• Всеки автор има право на едно участие във  формата на изложбата.

Всяка кандидатура трябва да бъде придружена от:

• попълнен формуляр* за кандидатстване (на български и на английски);
• илюстративен материал/визуализация на творбите  за участие в изложбата   (максимален брой - 5): снимки на произведенията (Jpg), аудио/видео (mp3/mp4); файловете трябва да са отчетливо обозначени, така че да отговарят на съответното техническо описание във формуляра.
Пакетът от документи трябва да бъдат изпратени на следния адрес: soclose@fond13veka.org    до 15 юни 2014 година.

Екипът ще разгледа всички кандидатури и  ще информира писмено одобрените кандидати, отговарящи на условията за участие. Неприетите кандидатури също ще получат отговор.

Контакти  за допълнителна информация:

Мила Старейшинска – m.stareyshinska@fond13veka.org
тел. 02/ 963 43 27;  моб.: 0879 539 126
Снежана Йовева – sn.yoveva@fond13veka.org    
тел: 02/ 963 49 81
Ния Табакова – niatabakova@gmail.com

Open call: Contemporary Bulgarian artists abroad in the exhibition
So Close, So Far, Part 3

So Close, So Far is a new creative concept, which was launched in 2012 as a large-scale group exhibition of contemporary Bulgarian artists living and working abroad. It was organized with the support of the National Palace of Culture and in became a significant annual cultural event in Sofia. The realization of the exhibition was initiated by a team of art critics, curators, artists, experts and coordinators assembled by the National Endowment Fund "13 Centuries Bulgaria". The mission of the exhibition is to show the art of young Bulgarian artists from abroad and to offer opportunities for creative platform which gathers them once a year in Sofia and aims to become a regular cultural event, which leaves traces and generates opportunities for the creation of new ideas.
The National Endowment Fund "13 Centuries Bulgaria" exhibition team is pleased to announce an open call for participation in the third edition of the exhibition So Close, So Far, which is planned to take place in September 2014.

Application Requirements:

• The competition is open for artists of  Bulgarian origin or born in Bulgaria, who, at the point of application, hold a permanent or temporary residence abroad;
• All artists can apply with a maximum of 5 works in all media of the contemporary visual arts: painting, sculpture, prints, photography, collage, video art, installation, etc.
• Each artist can be accepted for participation in the exhibition just once.

Each application must include:

• Completed application form * (Bulgarian and English);
• Maximum 5 illustrations / visualizations of the proposed works for the exhibition: photographs of the works (Jpg), audio/video (mp3/mp4); files must be clearly marked so they correspond to the relevant technical description in the form.

The exhibition team will review all applications and will inform in writing the approved candidates eligible for participation in the exhibition. Rejected applications will be also notified.

The package of documents should be sent to the following address: soclose@fond13veka.org
Application deadline: June 15, 2014

Contacts for further information:

Mila Stareyshinska-Angelova - m.stareyshinska@fond13veka.org, tel: 02/ 963 43 27, mob: 0879 539 126
Snezhana Yoveva - sn.yoveva@fond13veka.org, tel: 02/ 963 49 81
Nia Tabakova – niatabakova@gmail.com