НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - сценични изкуства

Сесия за финансово подпомагане - сценични изкуства

25.04.2006

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане в областта на сценичните изкуства:

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Право на кандидатстване пред Фонда, с проекти за получаване на финансова подкрепа, имат само юридически лица, държавни и общински културни институти, към които функционират професионални състави и групи в областта на сценичните изкуства.

Финансова подкрепа може да се предостави и за съвместни проекти с чуждестранно участие. В тези случаи се представя легализиран превод на договора, уреждащ взаимоотношенията между страните.

Предимство при кандидатстване имат организации осигурили финансови средства за конкретния проект, от конкретно учредени дарителски партиди, от партниращи на проекта организации и други.

Кандидатстващите организации трябва да отговарят на изискванията от приетия формуляр за кандидатстване. 

Краен срок за подаване на документите:
22 юни 2006 г. (важи датата на пощенското клеймо)

на адрес: София 1421, пл. “Проф. Васил Геров” 1

За допълнителна информация тел.: 9634327;  9634976